Verksamhetsberättelser

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Verksamhetsberättelse för 2019


Styrelsen inom Centrum för Arbetarhistoria får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för år 2019.


Styrelsen
Ordförande Marie Nielsén Landskrona Arbetarekommun
Vice ordförande Lars Berggren Arbetshistoriska seminariet
Kassör Johnny Hultén ABF Skåne
Ledamot Niklas Karlsson Landskrona Arbetarekommun
Ledamot Joakim Sandell SAP Skåne
Ledamot Mikael Andersson LO-distriktet i Skåne
Ledamot Stig Ålund PRO Skåne
Ledamot Kjell Arvedson ABF Skåne
Ledamot Bo Rösler Folkets Hus och Parker, södra regionen
Suppleant Peter Böök Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Adjungerad Hans Wallengren Arbetshistoriska seminariet
Adjungerad Mikael Ottosson Lunds universitet


Arbetsutskott
Marie Nielsén
Lars Berggren
Johnny Hultén


Revisorer
Jan-Erik Andersson, SAP Skåne (fram till årsmötet)
Kent Johansson, IF Metall, Ö Skåne
Revisorsuppleanter
Vakant


Valberedning
Åse Webeklint, ABF Skåne,
Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne
Claes Block, PRO, sammankallande


Personal
Föreståndare docent Mikael Ottosson (50%) Lunds universitet
Fil. dr Magnus Olofsson (20%) Lunds universitet
Docent Hans Wallengren (avslutat anställning) Lunds universitet
Projektanställd Emma Hilborn (avslutat anställning) Lunds universitet
Projektassistent Kristian Grankvist (avslutat anställning) Lunds universitet
Praktikant Måns Benjaminsson Ström (avslutat praktik) Centrum för Arbetarhistoria


Medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer enligt förteckning, bilaga 1,


Sammanträden
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden, varav ett per capsulam.


Årsmötet
Årsmötet hölls den 23 april 2019 i Verdanditorpet i Landskrona. Närvarande var 14
representanter från 9 medlemsorganisationer samt 1 enskild stödmedlem. Före årsmötets
öppnande föreläste Hans Wallengren på ämnet: ”Utblottade, utarbetade och utvisade”
Svenska immigranter deporterade från USA.


Forskning, undervisning och dokumentationsprojekt
Inom ramen för Lunds universitets anslag har forsknings-, utbildnings- och samverkan
bedrivits.


Forskningsprojekt
Forskningsprojektet Trucking in the free world – makt, mobilitet och yrkesidentitet bland
lastbilschaufförer fortsattes under året. Ansökningar om finansiering lämnades in till Forte,
Formas och Vetenskapsrådet. Projektet har enbart inbringat smärre medel för tryckkostnader.
Inom ramen för projektet publicerades antologin Truckers: a profession in change. Antologin
bygger på texter från en workshop med internationellt deltagande som hölls två dagar i
februari 2017. Tryckning av antologin finansierades av Elisabet Rausings minnesfond. För att
finansiera projektet har det lämnats in förnyade ansökningar till Forte och Vetenskapsrådet.
Under 2019 beviljades en ansökan ställd till Lunds universitet gällande en
infrastruktursatsning på Campus Helsingborg. Ansökan innebär bland annat att CfA ska göra
en inventering av den arbetslivsforskning – och i synnerhet den som har historisk inriktning –
som bedrivs på Lunds universitet.


Mikael Ottosson har tillsammans med ekonomhistorikern Helene Castenbrandt inlett ett
samarbete kring forskning om de sjukkassor som växte fram i Landskrona under slutet av
1800-talet.


Mikael Ottosson har inlett ett samarbete med konstnären Henrik Teleman, ABF Malmö, LO
och olika LO-förbund i ett projekt som syftar att utveckla forskningscirklar där olika
yrkesgrupper dokumenterar sin vardag.


Under året har CfA fortsatt med projektet att dokumentera och tillgängliggöra uppgifter om de
gräv-där-du-står- och forskningscirklar som bedrivits av fackföreningar och andra
organisationer samt på arbetsplatser runt om i landet. Projektet håller på att avslutas och
arbete med en slutrapport pågår. Databasen är tillgänglig på följande länk på Historiska
institutionens hemsida: https://www.hist.lu.se/forskning/databaser/databas-over-forskningsoch-gravcirklar/.


Bokutgivning
• En konferensvolym med texter från den arbetarhistoriska konferensen i Landskrona
2017 har publicerats. Redaktörer är professor Johan Lundin och filosofie doktor Emma Hilborn.


• Ovan nämnda antologi som behandlar lastbilsföraryrkets förändring har publicerats.
Redaktörer är docent Mikael Ottosson och docent Hans Wallengren.


Konferenser
• Under våren 2019 genomfördes ”2019 års arbetarhistorikermöte”. Konferensen ägde
rum i Landskrona 23 – 24 maj 2019.
• Under året har arbetet med publiceringsprocessen efter konferensen ”Paternalistic
Work Regimes” pågått. Konferensen genomfördes i samarbete med tidskriften
Management Revue och Inter University Center Dubrovnik i Dubrovnik 8 – 11 april
2019. Konferensutgåvan är planerad att publiceras hösten 2020.
• Härutöver har CfAs medarbetare deltagit i svenska och internationella konferenser.


Kurser och pedagogisk verksamhet
Temakursen Arbetarhistoria - klass, kultur och rörelse i den industriella epoken hölls två
gånger, en under våren och en under hösten. Sammanlagt 21 studenter följde kurserna. Kursen
är en del av det ordinarie utbudet för studenter på kandidatnivån vid universitetet. Delar av
undervisningen genomfördes på Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona.


Flera doktorander med arbetarhistoriska ämnen handleds av forskare vid CfA. Dessutom har
som vanligt ett antal studenter på olika nivåer handletts i sitt uppsatsskrivande av forskare vid
CfA. Här har vi kunnat se ett ökat intresse för att skriva uppsatser inom arbetarhistoria.


Arbetshistoriska seminariet
Under 2019 arrangerades 11 arbetshistoriska seminarier. I genomsnitt deltog 44 personer på
seminarierna. Flertalet seminarier har genomförts i samarbete med ABF på olika platser i
Skåne där olika forskare har föreläst om den lokala industri- och arbetarhistorien.


Forskningsseminariet Konflikt och motståndUnder 2019 arrangerades sex seminarier på Historiska institutionen. Av dessa ställdes ett in pga. sjukdom.


Samverkan och föreläsningar
CfA har under året haft möten om gemensamma projekt med en rad organisationer och
institutioner.


CfA har varit representerat i följande styrelser, råd och styrgrupper: Forskningsrådet på
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) (Lars Berggren), Styrgruppen för Nätverket
Svenska Varv (Lars Berggren), Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) (Jan-Erik
Andersson) och Oral History in Sweden (Lars Hansson), Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona
(Hans Wallengren och Mikael Ottosson), Arbetarrörelsens arkiv i Skåne (Lars Berggren),
Svenska Emigrantinstitutet (Hans Wallengren) och projektet ”Känner du igen dig” (Mikael
Ottosson). Därtill har Lars Berggren ett styrelseuppdrag på Arbetets museum i Norrköping.


• Samarbetet med Varvshistoriska föreningen i Landskrona har fortsatt under året i en
samverkan kring utställning, bokprojekt och seminarier om Öresundsvarvet. Lars
Berggren deltog med en presentation på Varvsforum i Landskrona under våren.
• Samverkan med Arbetarrörelsens arkiv har också varit intensiv under året, med
diskussioner och planeringar kring utställningar, seminarieverksamhet och
gemensamma projekt. Arkivets samlingar har använts i samband med undervisning,
pedagogiska program och forskningscirklar.
• Kontakterna med Skromberga Akademi har upprätthållits under året för att diskutera
och planera fortsatt cirkelverksamhet.


• Samarbetet med Statarmuseet i Torup har under året främst skett i form av ett
seminarium. Likaledes har seminarier arrangerats tillsammans med Arbetarrörelsens
arkiv i Skåne.
• Samarbetet med Föreningen Arbetarhistoria och Arbetarhistorisk Arena i Eskilstuna
har också genomförts.
• Möten har hållits med ABF centralt och med SPARC (Swedish Participatpry Research
Community) för att planera en kurs för cirkelledare som också skulle kunna rikta sig
till doktorander). Vad det verkar är detta projekt dock avslutat.


Marknadsföring
CfA:s hemsida har gjorts om och blivit såväl mer tillgänglig som uppdaterad. En allt viktigare
informationskanal är den facebooksida som lades upp under 2010. Effekten är svårmätbar,
men nämnas kan att Facebooksidan har ett stort antal så kallade ”gillare”. Facebooksidan har
blivit en viktig kanal för marknadsföring av möten och seminarier, men den är också en
ingång till den nya hemsidan.


Utställningsverksamhet
Under året har det inte genomförts någon utställning.


Vetenskapligt råd

Under har CfA:s vetenskapliga råd haft ett möte. Rådet består av:


• Professor Roger Johansson, Lunds universitet
• Professor Johan Lundin, Malmö universitet
• Docent Victor Lundberg, Malmö universitet
• Docent Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
• Docent Tobias Karlsson, Lunds universitet
• Docent Johan Svanberg, Stockholms universitet
• Professor Åsa Lundqvist, Lunds universitet
• Fil. Dr. Iben Vyff, Museerne Helsingør


Slutord – Centrum för Arbetarhistoria
Verksamheten under 2019 har som tidigare bedrivits i form av seminarier,
forskningscirklar, konferenser, kurser, forskningsprojekt samt dokumentationsprojekt.
Vi har under året på flera sätt stärkt det internationella samarbetet. Vi vill också särskilt
framhålla de strategiska kontakter och samtal vi haft med arbetarrörelsen på olika
nivåer.


Under inledningen av 2019 bedrevs verksamheten i lokalerna på Landskrona Citadell.
Från halvårskiftet har verksamheten bedrivits på Campus Helsingborg. Trots att det
fysiska avståndet till arkivet har ökat har samarbetet mellan CfA och arkivet kring olika
projekt bedrivit.


Vi vill från styrelsen framföra ett hjärtligt tack till alla, både organisationer och
enskilda personer som på olika sätt bidragit till utvecklingen av CfA. Tillsammans kan
vi ytterligare stärka den arbetarhistoriska forskningen genom aktiva insatser i
respektive medlemsorganisation.

Medlemsorganisationer
Följande organisationer är anslutna till Centrum för Arbetarhistoria. I några fall har dock inte
medlemsavgift betalats.


LO och fackliga förbund

LO

Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS – Facket för Skogs-, Trä och Grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
IF Metall
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Pappersindustriarbetareförbundet
SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Transportarbetareförbundet


LO-distriktet i Skåne


Fackliga avdelningar
Byggnads Skåne, Malmö
Fastighets avd 5, Region Syd, Eslöv
GS Avd 1 Västra Skåne, Lund
Handels avd 1, Malmö
Handels avd 4, Kristianstad
Handels avd 6, Helsingborg
Hotell och Restaurang Facket avd 5 Skåne
IF Metall Mittskåne, avd 48, Hässleholm
IF Metall Nordvästra Skåne, avd 49, Helsingborg
IF Metall Östra Skåne, avd 47, Kristianstad
Kommunal avd Skåne län, Lund
Pappers avd 21, Nymölla
GS Avd 2 Östra Skåne/Blekinge, Kristianstad
Transport avd 12, Malmö
Transport avd 14, Helsingborg


Politiska organisationer
Höganäs Arbetarekommun
Innerstadens S-förening, Landskrona
Landskrona Arbetarekommun
SAP i Skåne
Socialdemokratiska Kvinnodistriktet i Skåne
Socialdemokraterna i Burlöv
Staffanstorps Arbetarekommun
Vänsterpartiet i Skåne
Vänsterpartiet i Helsingborg
Vänsterpartiet i Landskrona
Ängelholms Arbetarekommun


Folkbildningsorganisationer
ABF Arbetarnas Bildningsförbund
ABF Skåne
ABF Kronoberg
ABF Nordvästskåne
ABF Skåne Nordost, Hässleholm
ABF Malmö-Lomma
ABF Mittskåne, Lund
ABF Sydvästra Skåne
ABF Österlen
Albins Folkhögskola
Glokala Folkhögskolan, Folkbildningsföreningen
Kvarnby Folkhögskola
Malmö Folkhögskola


Övriga organisationer
AKS Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
ARAB Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Arbetshistoriska seminariet
FHP Folkets Hus och Parker Södra regionen
Folkets Hus i Landskrona
PRO-distriktet i Skåne
PRO Fridhill i Landskrona
Skånes Arkivförbund
Statarmuseet i Skåne
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne