Verksamhetsberättelser

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023Styrelsen för föreningen Centrum för Arbetarhistoria får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2023.


Styrelse
Ordförande          Lars Berggren         Arbetshistoriska seminariet
Vice ordförande  Niklas Karlsson       Landskrona Arbetarekommun
Kassör                  Mikael Andersson   IF Metall, Sydvästra Skåne
Ledamot              Kjell Arvedson          ABF Skåne
Ledamot              Kerstin Engle            Socialdemokraterna i Skåne
Ledamot              Eskil Rönér                Vänsterpartiet i Helsingborg
Ledamot              Bo Rösler                   Folkets Hus och Parker, södra regionen
Ledamot              Joakim Sandell          Socialdemokraterna i Skåne
Ledamot              Stig Ålund                  PRO Skåne
Suppleant            Peter Böök                Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Suppleant            Johan Pettersson     Socialdemokraterna i Skåne


Adjungerade
Hans Wallengren        Arbetshistoriska seminariet
Magnus Olofsson       Arbetshistoriska seminariet
Emma Hilborn             Arbetshistoriska seminariet


Revisorer
Kent Johansson, IF Metall, Östra Skåne
Paul Gustavsson, Socialdemokraterna i Skåne


Revisorsuppleanter
Maria Olsson, ABF Skåne


Valberedning
Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne
Åse Webeklint, ABF Skåne
Claes Block, PRO


Personal
Fil. dr Magnus Olofsson, föreståndare, forskare Lunds universitet
Fil. dr Emma Hilborn, projektassistent Lunds universitet
Fil. dr Kristin Linderoth, projektassistent Lunds universitet
Kristian Grankvist, projektassistent CfA
Elias Enäng Praktikant


Medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer enligt förteckning, bilaga 1,


Sammanträden
Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden.

Årsmöte hölls den 16 mars 2023 på Verdanditorpet i Landskrona. Närvarande var 30 ombud från 19 organisationer. Efter mötet höll fil. dr Magnus Olofsson en föreläsning med titeln ”Det är hårdt att våga sitt lif i och för tjänsten”. Smugglare, tulltjänstemän och lurendrejeribataljen i Landskrona 1826.


Forskning, undervisning och dokumentationsprojekt
Inom ramen för Lunds universitets anslag har forsknings- och utbildningsprojekt samt samverkan bedrivits.


Forskningsprojekt
Under året har Magnus Olofsson fortsatt med sitt arbete med en bok om 1902 års rösträttskravaller. Han har också forskat om demonstrationer och skickat in en artikel för peer review-granskning.


Kristin Linderoth har fått ett anslag på en miljon för att forska om vilda välfärdsstrejker. Magnus Olofsson har tillsammans med två andra forskare fått sex miljoner av Vetenskapsrådet för att bygga upp en databas om bland annat demonstrationer, upplopp och kravaller. Av de 25 miljoner externa forskningsmedel som dragits in till Historiska institutionen har således sju miljoner gått till arbetarhistoriska projekt.


Under 2019 beviljades en ansökan ställd till Lunds universitet gällande en infrastruktursatsning på Campus Helsingborg. Ansökan innebar bland annat att CfA skulle göra en inventering av den arbetslivsforskning – och i synnerhet den som har historisk inriktning – som bedrivs på Lunds universitet. Arbetet med inventeringen har genomförts och avrapporterats under året, se Arbetslivsforskning vid Lunds universitet: En inventering av arbetslivsforskningens omfattning, hemvist och förutsättningar — Lunds universitet.


Under 2021 påbörjades ett antologiprojekt som behandlar alternativa försörjningsformer. Antologins syfte är att i ett historiskt perspektiv utforska normativa gränser eller föreställningar om vad som är arbete och ett moraliskt riktigt sätt att försörja sig, samt kasta ljus över de som befunnit sig på eller bortom dessa. Antologin beräknas innehålla tolv texter och ges ut på Makadam förlag. Två tryckbidrag, på 30 000 respektive 50 000 har erhållits. Arbetet med antologin har fortskridit under året och den beräknas komma ut under 2024. Projektet har också stått värd för den nationella arbetslivsforskningskonferensen, Falf, under året.


Databasen över gräv-där-du-står-cirklar är tillgänglig på följande länk på Historiska institutionens hemsida: https://www.hist.lu.se/forskning/databaser/databas-over-forsknings-och-gravcirklar/. Databasen innehåller 1047 poster. Under året har databasen uppdaterats och kvalitetssäkrats av en studentpraktikant.


Cirklar och dokumentationsprojekt
Under året har intervjuer med före detta varvsarbetare genomförts med sikte på att ge ut en bok om Öresundsvarvet.

År 2013 gav CfA ut en bok om Draka kabel i Ystad tillsammans med ABF och IF Metall. Under höstterminen har före detta anställda på fabriken träffats för att ta fram underlag till en ny bok om vad som hänt sedan fabriken lades ned.


Konferenser och symposier
Mellan den14 juni och den 16 juni hölls en arbetslivskonferens med temat Arbetets gränser på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Historisk arbetslivsforskning (HALF) vid Lunds universitet var medarrangör.


Den 6 oktober hölls en konferens på Backagården på temat Arbetarrörelsens historia, våra visioner och hur vi går vidare. Konferensen arrangerades av Arbetarrörelsens arkiv i Skåne med bland annat CfA som medarrangör. Cirka 140 deltagare från 28 organisationer samlades på Backagården. CfA deltog med bokbord. Bland annat framträdde historikerna Lars Berggren, Roger Johansson, Kristin Linderoth och Håkan Blomquist samt före detta statsministern Göran Persson och författaren Susanna Alakoski. Uppföljningsmöten hålls i januari på fem olika orter.


Den 12:e och 13:e december hölls en workshop i Umeå med titeln “Arctic Indigenous Peoples' labour history in the wake of the northern (g)re(en)-industrialisation" . Lars Berggren från CfA presenterade ett paper om en kolgruva på Grönland tillsammans med Roger Johansson. Workshopen arrangerades av ett nordiskt nätverk där representant för CfA ingått.


Kurser och pedagogisk verksamhet
Under såväl vår- som höstterminen har personal från CfA-LU deltagit som lärare på B-kursen Historia underifrån. Sex studenter har läst kursen. Under höstterminen har den nya C-kursen Arbetarhistoria getts. Kursen är en del av det ordinarie utbudet för studenter på kandidatnivån vid universitetet.


Arbetshistoriska seminariet

Årets första arbetshistoriska seminarium hölls torsdagen den 18 februari på Sibbhults bibliotek. Historikern Gunnel Holmér från Linnéuniversitetet föreläste om Glasbruk, glasblåsare och glas runt förra sekelskiftet. Seminariet arrangerades i samarbete med ABF Skåne, ABF Nordost, Östra Göinge kommun och Sibbhults Hembygdsförening.


Tisdagen den 21 mars höll historikern Bonnie Clementsson från Lunds universitet ett föredrag med titeln Carl Pettersson: en moralisk 1800-talstjuv? Föredraget hölls på Ausus museum och arrangerades i samarbete med ABF Skåne.


Torsdagen den 27 april hölls ett seminarium på Köpingebro bibliotek. Titeln på föredraget var Från beta till bit: Produktion och konsumtion av socker i landskap och samhälle 1890–1940. Föredragshållare var Fredrik Björk som är adjunkt i miljövetenskap vid Malmö universitet och doktorand i historia vid Lunds universitet. Han arbetar med en avhandling om svenskt socker 1880–1940. Arrangemanget var ett samarbete med ABF Skåne och ABF Österlen.


Söndagen den 14 maj hölls vårterminens sista seminarium: Gårdarnas tvångsarbetskraft: Tjänstehjonsstadgans historia från medeltiden till 1920-tal som var ett föredrag av Paul Borenberg på Statarmuseet i Torup. Föreläsningen sändes digitalt på ABF:s facebooksida. Paul Borenberg disputerade 2020 på avhandlingen Tjänstefolk, vardagsliv i underordning. Stockholm 1600–1635. Arrangemanget var ett samarbete med ABF och Statarmuseet.

Höstterminens första seminarium hade titeln Rosenhagen – en plats att minnas och det hölls av August Ambjörnsson från Lunds universitet torsdagen den 28 september på Rosenhagen (Folkets park) i Anderslöv. Arrangemanget var ett samarbete med ABF Skåne, ABF Sydvästra Skåne och Anderslövs Folkets Husförening.


Söndagen den 22 oktober föreläste professor Magnus Nilsson om Den svenska arbetarlitteraturens historia, Föreläsningen hölls på Statarmuseet och arrangerades tillsammans med Statarmuseet och ABF Skåne.


Torsdagen den 26 oktober höll historikern Christina Dackling från Lunds universitet ett föredrag med titeln Cattunsförkläden och slitna bomullsstrumpor – Karlskroniternas kläder vid sekelskiftet 1800. Föredraget hölls på Glimåkra folkhögskola. Seminariet arrangerades tillsammans med ABF Skåne, ABF Skåne Nordost, Svenska vävstolsmuseet, Skånes hemslöjdsförbund och Glimåkra folkhögskola.


Att gå frun tillhanda: avlönat hushållsarbete i Sverige 1890–1939 var titeln på ett föredrag av Sofi Vedin torsdagen den 23 november kl. 18.30–20.00 som hölls på Mosaiken, Porslinsgatan i Malmö. Sofi Vedin är doktorand i historia vid Karlstads universitet. Arrangemanget var ett samarbete mellan ABF Skåne, ABF Malmö och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.


Årets sista seminarium hölls på Musteriet i Båstad måndagen den 27 november. Historikern Martin Ericsson från Lunds universitet föreläste på temat Stoppa matchen! Tennisprotesterna i Båstad 1968. Arrangemanget var ett samarbete med ABF Skåne, ABF Nordvästskåne och Musteriet – Båstad kommun.


Forskningsseminariet Konflikt och motstånd
Under 2023 arrangerades tio seminarier på Historiska institutionen, fem under våren och fem under hösten.


Samverkan och föreläsningar
CfA har under året haft möten om gemensamma projekt med en rad organisationer och institutioner.
CfA har varit representerat i följande styrelser, råd och styrgrupper: Forskningsrådet på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) (Lars Berggren), Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) (Jan-Erik Andersson), Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona (Mikael Ottosson), Arbetarrörelsens arkiv i Skåne (Lars Berggren), Svenska Emigrantinstitutet (Hans Wallengren) och projektet ”Känner du igen dig” (Mikael Ottosson). Därtill har Lars Berggren ett styrelseuppdrag på Arbetets museum i Norrköping.


• Samverkan med Arbetarrörelsens arkiv har som vanligt bedrivits under året, med diskussioner och planeringar kring utställningar, seminarieverksamhet och gemensamma projekt. Arkivets samlingar har använts i samband med undervisning, pedagogiska program och forskningscirklar.


• Samarbetet med Statarmuseet i Torup har under året främst skett i form av samarbete kring seminarieverksamheten.


• ABF Skåne har varit en viktig samarbetspartner, inte minst när det gäller det arbetshistoriska seminariets programpunkter.


• Samarbetet med Glokala folkhögskolan har bedrivits genom att personal från CfA – Lunds universitet (Magnus Olofsson) föreläst på skolan vid ett par tillfällen.


Personal från CfA har under året föreläst vid skilda tillfällen, på eller i samarbete med Glokala folkhögskolan, Stockholms arbetareinstitutsförening, Svedala kommun, Tullens historiska förening, Institutet för studier i Malmös historia (IMH), Arbetararrörelsens arkiv i Skåne, Byggnads i Skåne, Arbetarkommunen i Malmö etc. Tillsammans med Roger Johansson har Lars Berggren genomfört fem guidningar om arbetarrörelsen i Malmö.


Internationellt samarbete
Vi har varit med i ett nordiskt arbetarhistoriskt nätverk som kommer att arrangera en arbetarhistorisk konferens i Finland. Inom ramen för nätverket har digitala seminarier hållits


Marknadsföring
CfA:s hemsida har gjorts om och blivit såväl mer tillgänglig som uppdaterad. Facebooksidan är en allt viktigare informationskanal. Effekten är svårmätbar, men nämnas kan att Facebooksidan har ett stort antal så kallade ”gillare”. Facebooksidan har blivit en viktig kanal för marknadsföring av möten och seminarier, men den är också en ingång till hemsidan.


Två medlemsblad, ett under våren och ett under hösten, har distribuerats till medlemsorganisationerna.


Utställningsverksamhet
Under året har vi färdigställt en skärmutställning om den folkliga kampen för demokrati som bygger på Kjell Östbergs bok Folk i rörelse. Utställningen har producerats av Lars Hansson.


På arkivets hemsida finns en länk till den digitala utställningen Öresundsvarvet 100 år (https://varv100.se) som är ett resultat av ett samarbete mellan Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Centrum för Arbetarhistoria och Varvshistoriska föreningen i Landskrona.


Vetenskapligt råd
Sedan 2009 har Lunds universitet utsett ett vetenskapligt råd som stöd för verksamheten.
Det vetenskapliga rådet har hållit ett möte under 2023. Rådet består av:
• MA Nina Trige Andersen, UCPH, Nordic Institute of Asia Studies (ny)
• Fil Dr Pål Brunnström, MaU, Institutionen för urbana studier (ny)
• Docent Tobias Karlsson, LU, ekonomisk-historiska institutionen
• Docent Victor Lundberg, MaU, Institutionen för globala politiska studier
• Docent Silke Neunsinger, ARAB
• Fil Dr Malin Nilsson, LU, ekonomisk-historiska institutionen (ny)
• Docent Johanna Overud, UmU, Umeå centrum för genusstudier (ny)
• Docent Johan Svanberg, SU, ekonomisk-historiska institutionen

Slutord – Centrum för Arbetarhistoria
Det finns flera tecken på att intresset för arbetarhistoria har stärkts under 2023. För det första har forskare med anknytning till CfA dragit in stora summor i anslag till arbetarhistoriska projekt. För det andra visar det stora deltagandet på Backagårdskonferensen i oktober att det finns ett stort intresse från rörelseaktivas sida.


Verksamheten under år 2023 har som tidigare bedrivits i form av seminarier, forskningscirklar, konferenser, kurser, forskningsprojekt samt dokumentationsprojekt. Vi har under året fortsatt att samverka med arbetarhistoriker såväl nationellt som internationellt. Vi vill också särskilt framhålla de strategiska kontakter och samtal vi haft med arbetarrörelsen på olika nivåer samt med arkiv, museer och studieförbund.


Vi vill från styrelsen framföra ett hjärtligt tack till alla, både organisationer och enskilda personer som på olika sätt bidragit till utvecklingen av CfA. Tillsammans kan vi ytterligare stärka den arbetarhistoriska forskningen genom aktiva insatser i respektive medlemsorganisation.


Styrelsen i februari 2024Medlemsorganisationer
Följande organisationer är anslutna till Centrum för Arbetarhistoria.


LO och fackliga förbund
LO
Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS – Facket för Skogs-, Trä och Grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
Hotell och Restaurang
IF Metall
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Pappersindustriarbetareförbundet
SEKO
Transportarbetareförbundet


Fackliga avdelningar
Byggnads Skåne, Malmö
Fastighets avd 5, Region Syd, Eslöv
GS avd 1 Skåne/Blekinge
Handels avd 1, Malmö
Handels avd 4, Kristianstad
Handels avd 6, Helsingborg
IF Metall Mittskåne, avd 48, Hässleholm
IF Metall Nordvästra Skåne, avd 49, Helsingborg
IF Metall Östra Skåne, avd 47, Kristianstad
Kommunal avd Skåne län, Lund
LO-distriktet i Skåne
Pappers avd 21, Nymölla
Transport avd 12, Malmö
Transport avd 14, Helsingborg


Politiska organisationer
Burlövs Arbetarekommun
Landskrona Arbetarekommun
Malmö ArbetarekommunSAP i Skåne
Socialdemokratiska Kvinnodistriktet i Skåne
Staffanstorps socialdemokratiska förening
Vänsterpartiet i Skåne
Vänsterpartiet i Helsingborg
Vänsterpartiet i Landskrona
Ängelholms Arbetarekommun


Folkbildningsorganisationer
ABF
ABF Skåne
ABF Kronoberg
ABF Nordvästskåne
ABF Skåne Nordost, Hässleholm
ABF Malmö-Lomma
ABF Mittskåne, Lund
ABF Sydvästra Skåne
ABF Österlen
Albins Folkhögskola
Glokala Folkhögskolan, Folkbildningsföreningen
Kvarnby Folkhögskola
Malmö Folkhögskola


Övriga organisationer
AKS Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
ARAB Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Arbetshistoriska seminariet
Folkets Hus i Landskrona
Folkets Hus i Staffanstorp
PRO-distriktet i Skåne
Skånes Arkivförbund
Statarmuseet i Skåne
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne


Därtill har föreningen ett antal stödmedlemmar. Genom stödmedlemskap ges enskilda en möjlighet att stödja föreningen.