GDPR

INTEGRITETSPOLICY - GDPR

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter


Centrum för Arbetarhistoria, organisationsnummer 844001-2212 (nedan kallad föreningen), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation.Varför behandlar vi dina personuppgifter?


För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemshantering och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen

Föreningsadministration

Deltagande i föreningens verksamhet

Utbildningar arrangerade av föreningen

Konferenser arrangerade av föreningen

Föreläsningar arrangerade av föreningen

Kontakt med medlem, t ex via e-post

Publicering av material på hemsida och sociala medierVilka delar vi personuppgifter med?


Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.


Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du deltar i externa arrangemang.Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.Vilka rättigheter har du?


Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.


Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.


Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.


Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta CfA för att utöva dina rättigheter.


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.Om du vill veta mer


Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter, kontakta CfA.


HITTA OSS


E-post: kansli@arbetarhistoria.org

Postadress:

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33 Landskrona

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2020-11-21