Verksamhetsplaner

VERKSAMHETSPLAN 2018

VERKSAMHETSPLAN 2018

CENTRUM FÖR ARBETARHISTORIA

I

LANDSKRONAInledning

Under 2018 ställs CfA inför uppgiften att ta flera steg i riktning mot att ytterligare konsolidera sin status som ett nationellt forum för arbetarhistoria och arbetarhistorisk forskning med en verksamhet som även sträcks ut till ett internationellt rum. Kontakterna med de centrala medlemsorganisationerna, främst fackförbunden och ABF, måste också intensifieras i syfte att identifiera gemensamma och angelägna projekt kring forskning och undervisning.


Den internationella verksamheten kräver samtidigt att initiativ tas till forskningsprojekt som omfattar forskare från flera länder. Allt detta kräver en utökning av de resurser som står till förfogande. Därför måste en av de viktigaste uppgifterna vara att söka anslag och bidrag från olika håll.


En annan utmaning ligger i det faktum att verksamheten nu har flyttat till lokaler på Citadellet. Härigenom ökar möjligheterna att disponera våra lokaler på ett mera ändamålsenligt sätt, och vi kan också betydligt förbättra våra möjligheter att vara tillgängliga för alla som är intresserade av arbetarrörelsens historia. Med flytten har vi kommit längre från Arbetarrörelsens arkiv, men samarbetet med arkivet har intensifieras och den mera arkivnära delen av verksamheten kan förläggas till arkivets lokaler. Vi ser positivt på att Landskrona stad även i fortsättningen vill att verksamheten är lokaliserad till Landskrona och att ansvaret nu ställs direkt under kommunstyrelsen.


Utbildning och forskning

Ett av de ben CfA vilar på utgörs av utbildning och forskning i universitetets regi. Sedan starten har en rad akademiska universitetskurser anordnats, men det finns samtidigt en ambition att utsträcka kursverksamheten till andra, icke-akademiska områden i samverkan med medlemsorganisationerna. Även sådana kurser har tidigare anordnats, men strävan i denna riktning måste under året intensifieras. På så sätt fullföljer vi också en viktig del av universitetets uppgift att samverka med det omgivande samhället.


Akademiska kurser

Under 2017 kommer som vanligt temakursen på kandidatnivå, Arbetarhistoria – klass, kultur och rörelse i den industriella epoken, att ges vid CfA. Kursen är viktig eftersom flera av studenterna också skriver uppsatser och examensarbeten med arbetarhistorisk inriktning och med handledare knutna till CfA. Nya akademiska kurser är också under planering, dels en temakurs på B-nivån i historia med titeln Arbetets mening och värde, dels en fristående kurs med titeln Arbetets ideologier. Tankar och tro om arbete under historien.


Övriga kurser

Förutom de akademiska kurserna kommer vi under året att undersöka förutsättningen att fortsätta med det kursprogram för arbetslivsmuseer om dokumentation och minnesberättelser, som vi utvecklat tillsammans med ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) och som vi inledde under vårterminen 2011. Här finns goda möjligheter att knyta an till utställningsverksamheten som kan berikas genom dessa kontakter. Kursprogrammet ges på olika platser i hela landet och är därför viktigt mot bakgrund av CfAs nationella uppdrag.


Vi kommer också att utveckla en kurs om forskningscirkelledning tillsammans med Arbetarhistorisk arena i Eskilstuna, SPARC (Swedish Participatory Action Research Commmunity) och ABF. Kursen planeras att starta under senhösten.


Vi kommer att fortsätta med kurser om arbetarrörelsens historia med fackligt aktiva som målgrupp.


Pedagogiska program

Arbetet med de pedagogiska hel- och halvdagsprogrammen för gymnasieelever och/eller studeranden inom eftergymnasiala utbildningar och folkhögskolor kommer att fortsättas under våren 2018. Samarbetet med olika folkhögskolor avses att fördjupas. Program kommer även att erbjudas för lärare och gymnasieelever inom Landskrona kommun.


Föreläsningar

Under 2018 kommer också föreläsningar att äga rum för bland annat arbetarkommuner och fackliga organisationer.


Forskningsprojekt

Som vi skrev i inledningen är det angeläget att utveckla forskningsprojekt i samverkan med medlemsorganisationerna, men också med forskare över hela landet och på ett internationellt plan. Några akademiska forskningsprojekt är pågående eller under planering.


Ett större projekt om åkeribranschen och lastbilsförarnas arbetssituation utvecklas. Ansökan kommer under året att lämnas in till olika forskningsråd: Vetenskapsrådet och FORTE. Fyra forskare är engagerade i projektet och det har förankrats i möten med centrala ombudsmän och med lokala företrädare för Transport. Under året arbetar vi med att sammanställa texterna från vår internationella konferens till en bok.


Ett forskningsprojekt om gruvsamhällen är under utveckling. Vi har tidigare ansökt om finansiering hos dåvarande Forskningsrådet för socialvetenskap och arbetsliv (FAS) och Riksbankens jubileumsfond. Här kan vi knyta an till den internationella forskargrupp som inriktats på att studera migration och arbetsvandringar i kolgruvesamhällen och som vi tagit kontakt med. Ett samarbete om ett dokumentations- och bokprojekt kring detta har inletts med Skromberga akademi.

 

Ytterligare ett projekt, om gummiindustrin, är i en planeringsfas. Vi har gjort litteraturstudier och undersökt källsituationen. Vi kommer att arbeta vidare med detta under verksamhetsåret.


Forskningscirklar och dokumentationsprojekt

Arbetet med att starta forskningscirklar måste fortsätta och vi måste uppmana medlemsorganisationerna att ta kontakt med oss inför jubileer eller av andra skäl. Vi kan på flera sätt ställa upp som en resurs som kan inspirera till grävcirklar. Ambitionen är att under året, tillsammans med medlemsorganisationerna, medverka till att sprida och utveckla cirkelverksamheten ytterligare, lokalt, regionalt och nationellt.


Cirkeln tillsammans med S-kvinnor i Landskrona som startade 2013 och har åtta-nio deltagare bör fortsätta sitt arbete med syfte att sammanställa materialet till en utställning i samband med rösträttsjubileet. I detta arbete är historikern Irene Andersson från Malmö högskola en resursperson.


Boken om Öresundsvarvet är under utarbetande. Vi räknar med att kunna ha ett råmanus klart vid halvårsskiftet och förhoppningsvis kunna trycka boken under senhösten. Finansiering söks av olika fonder, kulturförvaltningen, föreningar, Öresund Dry Docks etc. Ambitionen är att boken skall bli snygg och läsvärd med ett relativt stort antal bilder.


Material från en cirkel med SJ-anställda i Malmö kommer att sammanställas till en bok.


Dokumentationsprojekt

Från 1970-talet och framåt har ett mycket stort antal gräv- och forskningscirklar bedrivits av föreningar och på arbetsplatser i hela landet. Genom den databas som växer fram får vi för första gången en samlad dokumentation av allt detta arbete med uppgifter om vilka och hur många som har deltagit, vilka resultat de avsatt och var man kan hitta materialet. Vi kommer därför att fortsätta med att bygga ut den sökbara databasen med alla dessa uppgifter. Här behöver vi också hjälp av medlemsorganisationerna för att få kunskap om alla cirklar. Under 2018 kommer Kristian Grankvist att ha huvudansvaret för detta projekt. Vi ingår i ett nätverk med svenska och engelska forskare som planerar en konferens under hösten. Arbetet med att ställa vetenskapliga frågor till vår databas över gräv- och forskningscirklar skall fortsätta under 2018.


Arbetshistoriska seminariet

Arbetshistoriska seminariet kommer under våren 2018 att arrangera sju seminarier, varav ett i Landskrona, ett på Arbetarrörelsens arkiv i Malmö, ett på Statarmuseet i Torup, ett i Bromölla, ett i Tomelilla, ett i Höganäs och ett i Arlöv. Genom ett samarbete med ABF i Skåne genomförs seminarier på olika orter runt om i landskapet. Detta kommer att fortsättas under hösten. Programmet för hösten färdigställs i början av september.


Den arbetarhistoriska konferensen

Under året kommer den åttonde arbetarhistoriska konferensen, som hålls i Landskrona våren 2019, att planeras. Arbetet med att producera en bok med texte4r från 2017 års konferens genomförs av Johan Lundin och Emma Hilborn.


Utställningsverksamhet

Under verksamhetsåret kommer vi tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona att planera och söka finansiering för en gemensam utställning om rösträttsrörelsen i Landskrona. Detta med anledning av det snart förestående rösträttsjubileet. Tanken är förlägga utställningen till våra egna lokaler i Citadellet.

CfA:s vandringsutställning om slakteriindustrins historia 1870–1960, Slakt i takt, visas på Statarmuseet under 2018. Denna utställning kommer sedan att gå vidare och visas på andra orter där det funnits slakteriindustri. På Statarmuseet visas också en utställning om galizier, producerad av CfA.


Den digitala utställningen om Öresundsvarvet kommer att vara öppen även framöver. Den ursprungliga Öresundsvarvsutställningen bestående av sex skärmar kommer att kunna visas på andra platser. Utställningen blir ett exempel på ett effektivt, billigt och lättdistribuerat sätt att producera flyttbara utställningar i roll up-format som visar arbetarnas och arbetarrörelsens historia. Sådana roll up-utställningar kan visas i samband med olika evenemang, på arbetsplatser, på folkhögskolor, Folkets Hus, bibliotek, äldreboende osv. Utställningen visar på ett pedagogiskt sätt resultaten av arbetarhistorisk forskning i text och bild. I anslutning till utställningen tillgängliggörs, exempelvis i samarbete med bibliotek, den forskningslitteratur som denna bygger på, antingen det är en eller flera böcker, artiklar osv. Föreläsningar kan arrangeras med den aktuella forskaren i anslutning till lokalen eller evenemanget där utställningen visas. Det är också möjligt att producera utställningar för nya forskningsprojekt och därmed efterlysa kunskap från samhället, i form av personer som kan intervjuas eller som känner till värdefullt källmaterial.


Informationsverksamhet

Utgivningen av CfAs medlemsblad kommer att fortsätta under året. Aktiva insatser kommer att genomföras för att rekrytera fler medlemsorganisationer. Aktiva insatser ska också göras för att öka antalet deltagare i verksamheten. Såväl hemsidan som Facebook är viktiga kanaler och ska uppdateras kontinuerligt med information om verksamheten. Under året kommer en genomgripande förnyelse av hemsidan att ske.


Samverkan

Som framgår av verksamhetsberättelsen har vi utvecklat ett samarbete med flera parter. Vi kommer under året att vidareutveckla samverkan om forskning och undervisning med bland annat Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Styrgruppen Svenska Varv, Landskrona stad, Länsmuseet, ABF, Emigranternas hus, Industrihistoriska föreningen, forskarkooperativet KUBIK, ArbetSam, Folkbildningsförbundet, IF Metall, Föreningen Arbetarhistoria och Arbetarhistorisk Arena i Eskilstuna, Landskrona museum med flera.


Som framgått ovan är det av största vikt att vi utvecklar dialogen med de centrala medlemsorganisationerna kring olika forsknings- och undervisningsprojekt. Vi kommer också att fortsätta samarbetet med ABF. Enligt den PM för samarbetsmetoder mellan ABF och CfA som tidigare utarbetats kommer CfA här i första hand att fungera som en kunskaps- och kontaktresurs för ABF och övriga medlemsorganisationer.


Slutligen ställs uppgiften att fortsätta med att knyta internationella kontakter för att få igång samarbeten kring arbetarhistoriska forskningsprojekt.

HITTA OSS


E-post: kansli@arbetarhistoria.org

Postadress:

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33 Landskrona

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2020-01-07

Copyright © All Rights Reserved