Verksamhetsplaner

VERKSAMHETSPLAN 2020

Verksamhetsplan CfA 2020


Inledning


Utifrån Lunds universitets perspektiv är CfA:s kanske viktigaste roll att vara en nationellt och
internationellt etablerad forskningsinstitution. I universitetsvärlden mäts detta genom
publikationer, svensk och internationell forskningssamverkan, konferenser, medverkan i
forskningsråd, styrgrupper och liknande. Denna verksamhet kräver att initiativ tas till nya
finansierade forskningsprojekt – ett utökat fokus på forskning kräver en utökning av de
resurser som står till förfogande. Sett i detta perspektiv måste en av CfA:s viktigaste uppgifter
under 2020 och 2021vara att skriva kvalificerade ansökningar och erhålla externa
forskningsanslag.


En annan utmaning ligger i att CfAs verksamhet som finansieras av Lunds universitetet har
flyttats till Campus Helsingborg. Flytten från Landskrona citadell innebär också att den
universitetsanställda personalen ökar sin närvaro på Historiska institutionen i Lund.
Lokalbytet kommer att påverka verksamheten. På Campus Helsingborg är CfAs
universitetsanställda personal involverade i projektet Historisk arbetslivsforskning som är ett
samverkansprojekt mellan Historiska institutionen, Ekonomisk – historiska institutionen och
Sociologiska institutionen. Projektet syftar till att inventera arbetslivsforskning på Lunds
universitet, men även att utveckla ny forskning inom området. Projektet startade 1 januari
2020 och beräknas vara avslutat 31 december 2023.


En ytterligare utmaning ligger i att CfA:s personalresurser har förändrats. Lars Berggren som
innehade en professur med arbetarhistorisk inriktning, gick under 2018 i pension. Hans
Wallengren som varit föreståndare gick i pension under 2019. Därtill har CfA:s kanslist,
Kristian Grankvist, avslutat sin anställning. Berggren, Wallengren och Granqvist har under
2019 och 2020 ersatts av Mikael Ottosson (50 %) och Magnus Olofsson (20 %). Det innebär
att CfA på kort tid har genomgått ett generationsskifte. Det är ny personal med delvis andra
profiler. Jämfört med tidigare har det sammantagna tjänsteutrymmet halverats. Då detta sker
samtidigt som verksamheten står inför stora utmaningar, och delvis ny verksamhet, behöver
de återstående resurserna prioriteras. Då det är Lunds universitet som betalar lönerna kommer
universitetets perspektiv att prioriteras. Bemanningen kommer under perioden
verksamhetsplanen avser sannolikt att påverkas ytterligare då Mikael Ottosson blir
studierektor på Historiska institutionen 1 juli 2020 och i och med det avslutar sitt uppdrag
som föreståndare.


Det måste också konstateras att relationen mellan föreningen CfA och Lunds universitet är
oklart. Det är nödvändigt att detta diskuteras och klargörs. Det planeras ske under det
kommande verksamhetsåret. Föreningens ekonomi kommer under året att stärkas vilket också
medger att föreningen kan bedriva verksamhet. I denna diskussion behöver föreningen CfA
finna och formulera sin roll och kommande verksamhet.


Utbildning
Ett av de ben som CfA vilar på utgörs av utbildning. Sedan starten har en rad
universitetskurser anordnats, men det har hela tiden funnits en ambition att utsträcka
kursverksamheten till andra, ”utom-akademiska” områden i samverkan med
medlemsorganisationerna. På så sätt fullföljer vi också en viktig del av universitetets tredje
uppgift, dvs. att samverka med det omgivande samhället.


Under 2020 kommer temakursen på kandidatnivå, Arbetarhistoria – klass, kultur och rörelse i
den industriella epoken, att ges. Kursen är viktig eftersom flera av studenterna också skriver
uppsatser och examensarbeten med arbetarhistorisk inriktning och med handledare knutna till
CfA. I ett vidare perspektiv handlar det om att säkra återväxten av arbetarhistorisk forskning.
Universitetskurser är också ett utmärkt sätt att bedriva samverkan. I likhet med vad som gjorts
under senare år kommer exempelvis delar av undervisningen att förläggas till
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona.


Den kurs i arbetarhistoria som planerats tillsammans med LO-distriktet har senare år inte getts
pga. för få anmälningar. Den marknadsföring som planerades under våren 2020 fick dessvärre
ställas in pga. Coronapandemin, men vi hoppas att kursen kan starta hösten 2020.


Forskningsprojekt
Som inledningsvis noterades är det angeläget att utveckla nya och finansierade
forskningsprojekt.


Det projekt som behandlar åkeribranschen och lastbilsförare som pågått några år har
ansökningar om forskningsanslag inlämnade till Forte och VR. I händelse av att dessa inte
beviljas slutförs åkeriprojektet under 2020. Oavsett utfall hos forskningsråden blir en
avslutande artikel färdigställd under 2020.


Från 1 januari 2020 drivs projektet ”Historisk arbetslivsforskning” som syftar till att kartlägga
den arbetslivsforskning som bedrivs på Lunds universitet. I synnerhet den forskning som har
en historisk inriktning. Projektet som planeras pågå till och med 2023 är ett samarbetsprojekt
mellan Historiska institutionen, Ekonomisk – historiska institutionen och sociologiska
institutionen. De tre anställda forskarna arbetar för närvarande med att färdigställa en första
rapport.


Under våren 2020 har en ansökan till VR, samt ett antal mindre bidragsgivare, lämnats in
tillsammans med konstnären Henrik Teleman. Projektet, ”Känner du igen dig” syftar till att
dokumentera LO-medlemmars erfarenheter från jobbet och deras syn på livet. Det är ett
projekt som involverar ABF Malmö, Folkets konsthall, GS-facket och Handelsanställdas
förbund rör sig i gränsytan mellan bildkonst, dokumentation och arbetslivsforskning.


Under 2020 har lämnats in en ansökan till Crafoords stiftelse gällande Brottarklubben Argos.
I huvudsak rör ansökan om medel för att genomföra en förteckning, men vi hoppas även att
det ska kunna utmynna i något mindre forskningsprojekt. Under våren 2020 har Mikael
Ottosson även inlett ett forskningsprojekt tillsammans med ekonom-historikern Helene
Castenbrandt som behandlar sjuk- och begravningskassor, i första hand Landskrona
hundramannaföreningar. Projektet saknar finansiering, men såväl ansökningar som
publikationer planeras.


Forskningscirklar och dokumentationsprojekt


Forskningscirklar
Arbetet med att försöka initiera forskningscirklar fortsätter. För närvarande har intresse visats
för en studiecirkel om arbetet på Scans slakteri i Kävlinge.
CfA är, tillsammans med konstnären Henrik Teleman, Folkets konsthall, ABF Malmö och
olika LO-förbund, inblandat i forskningscirkelprojektet ”Känner du igen dig”.
Förhoppningsvis kan projektet utvecklas i en positiv riktning under året.


Dokumentationsprojekt
Från 1970-talet och framåt har ett mycket stort antal gräv- och forskningscirklar bedrivits av
föreningar och på arbetsplatser i hela landet. CfA har under ett antal år byggt en databas om
dessa cirklar. Arbetet med att sammanställa denna databas hade planerats avslutas under
2019. Denna process är av olika orsaker försenad. I samband med detta genomförs ett arbete
med att sammanställa en rapport som förhoppningsvis publiceras under 2020.


Arbetshistoriska seminariet
Tillsammans med ABF Skåne, planeras Arbetshistoriska seminariet att även fortsättningsvis
genomföras fyra gånger per termin under 2020 och 2021. Vi arbetar aktivt för att dessutom få
studenter att inom ramen för en projektledningskurs att arrangera ett föredrag/semiarium inom
ramen för föredragsserien.


Forskningsseminariet Konflikt och motstånd
Under perioden planerar CfA att fortsatt genomföra tre stycken forskningsseminarier per
termin på Historiska institutionen.


Konferenser
För närvarande pågår arbetet med att färdigställa en konferenspublikation från 2019 års
Arbetarhistorikermöte. Publikationen är planerad till hösten 2020 som ett temanummer i
tidskriften Arbetarhistoria. Planering och förberedelse har påbörjats för att genomföra nästa
Arbetarhistorikermöte, våren 2021. Under verksamhetsåret kommer också 2023 års
Falfkonferens planeras.


Utställningsverksamhet
För närvarande planeras ingen utställning. Dock skulle detta kunna vara ett område för
föreningen att arbeta med.


Informationsverksamhet
Såväl hemsidan som Facebook är viktiga kanaler och ska uppdateras kontinuerligt med
information om verksamheten.


Samverkan
För närvarande sker utvecklad samverkan med ABF, Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona,
LO-distriktet och Statarmuséet i Torup. Det är svårt att samverka utan en aktiv
samverkanspart varför medlemsorganisationerna behöver bli aktivare.