Verksamhetsplaner

VERKSAMHETSPLAN 2022

Verksamhetsplan CfA 2022 (preliminär inför årsmöte 27 april 2022)


Inledning
Efter att verksamheten under två år i stor utsträckning begränsats av pandemin, kan vi nu åter
börja planera utifrån mera normala förutsättningar.


I verksamhetsplanen för 2021 identifierades tre utmaningar som fortfarande kan anses vara aktuella:

Den första av dem utgår från Lunds universitets perspektiv som innebär att att CfA:s viktigaste roll är att utgöra en nationellt och internationellt etablerad forskningsmiljö. Detta mäts i universitetsvärlden genom publikationer, svensk och internationell forskningssamverkan, konferenser, medverkan i forskningsråd, styrgrupper och liknande. En sådan verksamhet kräver att initiativ tas till nya finansierade forskningsprojekt. Därför är det en viktig uppgift att skriva kvalificerade ansökningar och erhålla externa forskningsanslag.


Den andra utmaningen ligger i att den del av CfA:s verksamhet som finansieras av Lunds universitet har flyttats till Campus Helsingborg. Flytten från Landskrona citadell har också inneburit att den universitetsanställda personalen ökat sin närvaro på Historiska institutionen i Lund. Lokalbytet har påverkat och påverkar fortsatt verksamheten.


Den tredje utmaningen har legat i de förändrade personalresurserna som inneburit ett generationsskifte och ny personal med delvis andra profiler. Magnus Olofsson och Emma Hilborn kompletteras med ytterligare personal som nyanställs av Lunds universitet under 2022.


Här måste dock konstateras att relationen mellan föreningen CfA och Lunds universitet ytterligare måste diskuteras och klargöras. I denna diskussion behöver föreningen CfA finna och formulera sin roll och kommande verksamhet.


Utbildning
Ett av de ben som CfA vilar på utgörs av utbildning. Sedan starten har en rad universitetskurser anordnats, men det har hela tiden funnits en ambition att utsträcka kursverksamheten till andra, ”utom-akademiska” områden i samverkan med medlemsorganisationerna. På så sätt fullföljer vi också en viktig del av universitetets tredje uppgift, dvs. att samverka med det omgivande samhället.


Under höstterminen 2022 kommer en ny temakurs i arbetarhistoria att erbjudas för studenter i historia på kandidatnivå. Kursen är viktig eftersom flera av studenterna också skriver uppsatser och examensarbeten med arbetarhistorisk inriktning och med handledare knutna till CfA. I ett vidare perspektiv handlar det om att säkra återväxten av arbetarhistorisk forskning. Universitetskurser är också ett utmärkt sätt att bedriva samverkan. Även en ny temakurs på B-nivån är under utarbetande, men den kommer inte att kunna gå förrän vårterminen därpå.


Samverkan med olika folkhögskolor fortsätts under året genom bland annat föreläsningar.


En kurs för LO-medlemmar planeras också under året. Kursen har tidigare bedrivits utifrån Lars Ekdahls och Lars Olssons bok "Arbetare i rörelse". En dialog förs om hur kursen kan utvecklas.


Forskningsprojekt
Magnus Olofsson har fått ett stipendium från Södermalms Arbetarinstitut för att arbeta på en bok om 1902 års rösträttskravaller, ett arbete som kommer att bedrivas under 2022.


Forskningsprojektet om lastbilschaufförer fortsätter under ledning av Mikael Ottosson Pengar har sökts för att fördjupa kunskapen om hur traditionella yrkeskulturer förhåller sig till ”det nya arbetslivets” krav. Mer specifikt behandlar projektet hur lastbilschaufförers yrkeskultur har förändrats över tid och hur denna yrkeskultur förhåller sig till digital övervakning och den fältteknologi som implementerats under senare decennier.


En rapport om arbetslivsforskning på Lunds universitet kommer att publiceras i tidskriften Arbetsliv i Omvandling under hösten 2022. Ett antologiprojekt om ”alternativa försörjningsformer” fortsätts under året. CfA kommer tillsammans med projektet Historisk arbetslivsforskning att arrangera den nationella arbetslivsforskningskonferensen, Falf, under 2023.


Samarbetet med Henrik Telemans projekt – Känner du igen dej? – fortsätter under 2022. Projektet syftar till att utveckla forskningscirklar där olika yrkesgrupper dokumenterar sin vardag. Projektet ägs av den ideella föreningen Folkets Konsthall. Projektgruppen består dessutom av representanter för ABF Malmö, GS-facket, GS avd 1 Malmö, Handelsanställdas förbund avd 1 samt Centrum för Arbetarhistoria." Projektet har beviljats medel från bland annat Malmö stad. Projektet rör sig i gränsytan mellan bildkonst, dokumentation och arbetslivsforskning. Förhoppningsvis kan projektet utvecklas i en positiv riktning under året.


Ett symposium med fackföreningar och forskare kommer att hållas på Campus Helsingborg i maj. Temat är Digitalisering och makt i arbetslivet. Filosofie doktor Kristin Linderoth håller i symposiet. Kristin är intermittent anställd av universitetet under en del av året för att arbeta med projektet. Om symposiet faller väl ut är det avsikten att följa upp det med liknande arrangemang under 2022 och 2023.


Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla databasen över gräv-där-du-står-cirklar kommer att fortsätta. Databasen är tillgänglig på följande länk på Historiska institutionens hemsida: https://www.hist.lu.se/forskning/databaser/databas-over-forsknings-och-gravcirklar/. Databasen innehåller 1047 poster.


Från 1 januari 2020 drivs projektet ”Historisk arbetslivsforskning” (HALF) som syftar till att 1) initiera och utveckla gemensamma institutionsövergripande forskningsprojekt, 2) inventera existerande arbetslivsforskning vid Lunds universitet, 3) etablera en institutionsövergripande seminarieserie, 4) utveckla institutionsövergripande kurser, och 5) utveckla samverkan med organisationer i arbetslivet. Projektet som planeras pågå till och med 2023 är ett samarbetsprojekt mellan Historiska institutionen, Ekonomisk – historiska institutionen och sociologiska institutionen.


Under 2020 lämnades en ansökan till Crafoords stiftelse gällande Brottarklubben Argos. I huvudsak rör ansökan om medel för att genomföra en förteckning, men vi hoppas även att det ska kunna utmynna i något mindre forskningsprojekt. Under våren 2020 inledde Mikael Ottosson även ett forskningsprojekt tillsammans med ekonom-historikern Helene Castenbrandt som behandlar sjuk- och begravningskassor, i första hand Landskrona hundramannaföreningar. Projektet saknar finansiering, men såväl ansökningar som publikationer planeras. Emma Hilborn söker pengarför ett projekt om fackets press, medan Magnus Olofsson söker pengar för att forska om offentliga möten och demokratisering. Mikael Ottosson har också lämnat in en postdocansökan för Fredrik Egefur om den svenska fredsrörelsen, däribland arbetarrörelsens fredsarbete.


Forskningscirklar och dokumentationsprojekt
Forskningscirklar
Arbetet med att försöka initiera forskningscirklar fortsätter. För närvarande har intresse visats för en studiecirkel om arbetet på Scans slakteri i Kävlinge.


Bokutgivning
Sedan flera år tillbaka har vi arbetat med en bok om Öresundsvarvet, där texter av forskare och berättelser från varvsarbetare ingår. Ambitionen är att arbeta vidare med denna under året för att kunna ge ut den i samarbete med Varvshistoriska föreningen. Arbetet med antologiprojektet om ”alternativa försörjningsformer” bedrivs under året med sikte på publicering under 2023.


Arbetshistoriska seminariet
Tillsammans med ABF Skåne, planeras Arbetshistoriska seminariet att även fortsättningsvis genomföras fyra gånger per termin under 2022.


Forskningsseminariet Konflikt och motstånd
Under perioden planerar CfA att fortsatt genomföra tre forskningsseminarier per termin på Historiska institutionen.


Konferenser
Planering och förberedelse har påbörjats för att genomföra nästa Arbetarhistorikermöte, som hålls på Campus Helsingborg den 27 och 28 oktober 2022. Under verksamhetsåret kommer också 2023 års Falfkonferens att planeras (Falf = Forum för arbetslivsforskning). Vi har också varit med i planeringen och genomförandet av den nordiska arbetarhistoriska konferensen, som hållits i Köpenhamn i januari 2022.


Utställningsverksamhet
Vi planerar att visa utställningen Drömmen om ett bättre samhälle på olika platser i Skåne: Folkets Hus i Landskrona, Campus Helsingborg, Backagården och Statarmuseet. Utställningen är producerad av historikern Lars Hansson, som också är med vid invigningen av utställningen. Vi planerar också att genomföra ett utställningsprojekt om det demokratiska genombrottet.


Informationsverksamhet och medlemsrekrytering
Såväl hemsidan som Facebook är viktiga kanaler och ska uppdateras kontinuerligt med information om verksamheten. Under året måste också informationen till medlemsorganisationerna förbättras, bland annat genom kontinuerliga medlemsblad.
För att öka antalet medlemsorganisationer produceras en informationsfolder om CfA och dess verksamhet. Även antalet individuella stödmedlemskap bör ökas under verksamhetsåret.


Samverkan
Den samverkan som finns med bland annat ABF, Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, ARAB, LO-distriktet, Varvshistoriska föreningen och Statarmuseet i Torup fortsätter och fördjupas. Samarbetet med folkhögskolor fortsätts och utvidgas. Här kan också nämnas samarbete med Folkets husrörelsen och AKS. Internationellt fortsätter samarbetet inom olika nätverk, främst det som organiserat Nordic Labour History Conference och som arrangerar digitala seminarier under hela 2022.