Stadgar

Stadgar för föreningen ”Centrum för Arbetarhistoria” (senast reviderade vid årsmöte 2024)


§ 1 Föreningens namn
Föreningens benämning är ”Centrum för Arbetarhistoria”.


§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att, i samverkan med Lunds universitet och Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona utveckla, samla och sprida forskning om arbetets och arbetarnas historia.


§ 3 Organisation
”Centrum för Arbetarhistoria” är en sammanslutning av lokala, regionala, nationella och internationella organisationer vars syfte är att skapa och utveckla verksamheter enligt ändamålsparagrafen, § 2.


§ 4 Föreningens säte
Föreningen skall ha sitt säte i Skåne.


§ 5 Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av lokala, regionala, nationella och internationella organisationer som vill verka enligt ändamålsparagrafen, § 2.


§ 6 Stödmedlemskap
Enskilda personer som vill stötta föreningen kan lösa stödmedlemskap. Stödmedlemmar har nomineringsrätt men ej rösträtt på årsmötet.


§ 7 Medlemsavgifter
Ansluten organisation erlägger en årlig avgift, vilken fastställes av representantskapet.


§ 8 Årsmötet


8:1
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.


8:2
Lunds universitet och övriga anslutna organisationer har att utse vardera två ombud samt ersättare för dessa till föreningens årsmöte.


8:3
Styrelseledamöter är självskrivna ledamöter på årsmöten. Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad.


8:4
Kallelser och årsmöteshandlingar skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet.


8:5
Extra årsmöte hålls när styrelsen anser skäl härtill föreligga eller när minst en femtedel av medlemsorganisationerna begär det. Endast det eller de ärenden som föranlett mötet, får då behandlas.


8:6
Representant för ansluten organisation samt styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt.
Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid avgörande om ansvarsfrihet.


8:7
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Fastställande av ombudsförteckning
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Styrelsens årsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag från styrelsen
Förslag från anslutna organisationer
Fastställande av årsavgiften
Fastställande av arvode


Val
Val av styrelseordförande
Val av kassör
Val av övriga styrelseledamöter
Val av ersättare till styrelsen
Val av revisorer
Val av ersättare till revisorer
Val av valberedning


8:8
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning
begäres. Vid lika röstetal i samband med val, genomförs lottning.


§ 9 Styrelse, revisorer och valberedning


9:1
Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av en styrelse bestående av
ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Ordförande och styrelse utses av årsmötet. I
styrelsen skall ingå en av Lunds universitet utsedd ledamot samt en av Arbetarrörelsens arkiv
i Landskrona utsedd ledamot. Mandatperioden är två år och ledamöterna avgår växelvis,
vartannat år. Ordförande och kassör väljes särskilt. För styrelsens ledamöter utses minst två
ersättare för en period av ett år.


9:2
Årsmötet väljer två revisorer. Mandatperioden är två år och revisorerna väljes växelvis.
Årsmötet väljer två revisorssuppleanter för en mandatperiod av ett år.


9:3
Årsmötet väljer en valberedning om tre ledamöter varav en utses till sammankallande.


Mandatperioden är ett år.
9:4
Föreningens anställda är ej valbara till styrelse-, revisors- samt valberedningsuppdrag.


9:5
Valbar är i övrigt varje medlem i till föreningen anslutna organisationer.


9:6
Styrelsen utser inom sig behövliga funktionärer samt beslutar om vem eller vilka som äger
rätt att teckna föreningens firma.


§ 10 Arbets- och räkenskapsår
Arbets- och räkenskapsåret är lika med kalenderår. Bokslutet skall föreläggas revisorerna för
revidering före den 15 februari påföljande år. Bokslutet skall upptaga resultat- och
balansräkning.


§ 11 Personal
Styrelsen har bemyndigande att anställa den personal som den finner erforderlig, för att
verksamhet och service tillfredsställande skall fungera.


§ 12 Stadgeändring och upplösning
Stadgeändring beslutas av årsmöte. För ändring krävs två tredjedelars majoritet.
Vid upplösning av föreningen skall föreningens ekonomiska tillgångar anslås till ett ändamål
som stämmer överens med ändamålsparagrafen § 2. Pengarna anslås efter att kostnaden för att
förvara föreningens arkivhandlingar säkerställts. Årsmötet fattar beslut om vilket ändamål
medlen skall anslås till. Föreningens handlingar skall överlämnas till Arbetarrörelsens arkiv i
Landskrona.