Stadgar

Stadgar för föreningen ”Centrum för Arbetarhistoria” (senast reviderade vid årsmöte 2021)§ 1 Föreningens namn
Föreningens benämning är ”Centrum för Arbetarhistoria”.


§ 2 Ändamål
Föreningens målsättning är att, med samverkan och partnerskap, skapa och utveckla en institution där forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet ska samla, bredda och sprida kunskapen om arbetets och arbetarnas historia.


§ 3 Organisation
”Centrum för Arbetarhistoria” är en sammanslutning av lokala, regionala, nationella och internationella organisationer vars syfte är att skapa och utveckla verksamheter enligt ändamålsparagrafen, § 2.


§ 4 Föreningens säte
Föreningen skall ha sitt säte i Skåne.


§ 5 Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av lokala, regionala, nationella och internationella organisationer som vill verka enligt ändamålsparagrafen, § 2.


§ 6 Stödmedlemskap
Enskilda personer som vill stötta föreningen kan lösa stödmedlemskap. Stödmedlemmar har nomineringsrätt men ej rösträtt på årsmötet.


§ 7 Medlemsavgifter
Ansluten organisation erlägger en årlig avgift, vilken fastställes av representantskapet.


§ 8 Representantskapet


8:1
Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet.


8:2
Anslutna organisationer har att utse vardera två ombud samt ersättare för dessa till föreningens representantskap.


8:3
Styrelseledamöter är självskrivna ledamöter i representantskapet.


§ 9 Representantskapsmöten


9:1
Årsmöte med föreningens representantskap hålles senast under april månad.


9:2
Kallelser och årsmöteshandlingar skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet.


9:3
Extra representantskapsmöte hålles när styrelsen anser skäl härtill föreligga. Endast det eller de ärenden som föranlett mötet, får då behandlas.


9:4
Representant för ansluten organisation samt styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid avgörande om ansvarsfrihet.


9:5
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Fastställande av ombudsförteckning
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Styrelsens årsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag från styrelsen
Förslag från anslutna organisationer
Fastställande av årsavgiften
Fastställande av arvode


Val
Val av styrelseordförande
Val av kassör
Val av övriga styrelseledamöter
Val av ersättare till styrelsen
Val av revisorer
Val av ersättare till revisorer
Val av valberedning


9:6
Representantskapets beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal i samband med val, genomförs lottning.


§ 10 Styrelse, revisorer och valberedning


10:1
Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av den vid årsmötet valda styrelsen, som består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Mandatperioden är två år och ledamöterna avgår växelvis, vartannat år. Ordförande och kassör väljes särskilt. För styrelsens ledamöter utses minst två ersättare för en period av ett år.


10:2
Årsmötet väljer två revisorer. Mandatperioden är två år och revisorerna väljes växelvis. Årsmötet väljer två revisorssuppleanter för en mandatperiod av ett år.


10:3
Årsmötet väljer en valberedning om tre ledamöter varav en utses till sammankallande. Mandatperioden är ett år.


10:4
Föreningens anställda är ej valbara till styrelse-, revisors- samt valberedningsuppdrag.


10:5
Valbar är i övrigt varje medlem i till föreningen anslutna organisationer.


10:6
Styrelsen utser inom sig behövliga funktionärer samt beslutar om vem eller vilka som äger rätt att teckna föreningens firma.


§ 11 Arbets- och räkenskapsår
Arbets- och räkenskapsåret är lika med kalenderår. Bokslutet skall föreläggas revisorerna för revidering före den 15 februari påföljande år. Bokslutet skall upptaga resultat- och balansräkning.


§ 12 Personal
Styrelsen har bemyndigande att anställa den personal som den finner erforderlig, för att verksamhet och service tillfredsställande skall fungera.


§ 13 Stadgeändring och upplösning
Vid upplösning av föreningen skall föreningens ekonomiska tillgångar anslås till ett ändamål som stämmer överens med ändamålsparagrafen § 2. Pengarna anslås efter att kostnaden för att förvara föreningens arkivhandlingar säkerställts. Representantskapet fattar beslut om vilket ändamål medlen skall anslås till. Föreningens handlingar skall överlämnas till Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona.