Stadgar

Stadgar för föreningen ”Centrum för Arbetarhistoria”§ 1 Föreningens namn

Föreningens benämning är ”Centrum för Arbetarhistoria”.§ 2 Ändamål

Föreningens målsättning är att, med samverkan och partnerskap, skapa och utveckla en institution där forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet ska samla, bredda och sprida kunskapen om arbetets och arbetarnas historia.§ 3 Organisation

”Centrum för Arbetarhistoria” är en sammanslutning av lokala, regionala, nationella och internationella organisationer vars syfte är att skapa och utveckla verksamheter enligt ändamålsparagrafen, § 2.§ 4 Föreningens säte

Föreningen skall ha sitt säte i Skåne.§ 5 Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av lokala, regionala, nationella och internationella organisationer som vill verka enligt ändamålsparagrafen, § 2.§ 6 Medlemsavgifter

Ansluten organisation erlägger en årlig avgift, vilken fastställes av representantskapet.§ 7 Representantskapet

7:1

Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet.


7:2

Anslutna organisationer har att utse vardera två ombud samt ersättare för dessa till föreningens representantskap.


7:3

Styrelseledamöter är självskrivna ledamöter i representantskapet.§ 8 Representantskapsmöten

8:1

Årsmöte med föreningens representantskap hålles senast under april månad.


8:2

Kallelser och årsmöteshandlingar skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet.


8:3

Extra representantskapsmöte hålles när styrelsen anser skäl härtill föreligga. Endast det eller de ärenden som föranlett mötet, får då behandlas.


8:4

Representant för ansluten organisation samt styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid avgörande om ansvarsfrihet.


8:5

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Fastställande av ombudsförteckning

Årsmötets stadgeenliga utlysande

Styrelsens årsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisorernas berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag från styrelsen

Förslag från anslutna organisationer

Fastställande av årsavgiften

Fastställande av arvode


Val

Val av styrelseordförande

Val av kassör

Val av övriga styrelseledamöter

Val av ersättare till styrelsen

Val av revisorer

Val av ersättare till revisorer

Val av valberedning


8:6

Representantskapets beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal i samband med val, genomförs lottning.§ 9 Styrelse, revisorer och valberedning

9:1

Ledning och förvaltning av föreningens verksamhet utövas av den vid årsmötet valda styrelsen, som består av ordförande och åtta övriga ledamöter.

Mandatperioden är två år och ledamöterna avgår växelvis fyra och fem, vartannat år.

Ordförande och kassör väljes särskilt.

För styrelsens ledamöter utses minst två ersättare för en period av ett år.


9:2

Årsmötet väljer två revisorer. Mandatperioden är två år och revisorerna väljes växelvis.

Årsmötet väljer två revisorsuppleanter för en mandatperiod av ett år.


9:3

Årsmötet väljer en valberedning om tre ledamöter varav en utses till sammankallande. Mandatperioden är ett år.


9:4

Föreningens anställda är ej valbara till styrelse-, revisors- samt valberedningsuppdrag.


9:5

Valbar är i övrigt varje medlem i till föreningen anslutna organisationer.


9:6

Styrelsen utser inom sig behövliga funktionärer samt beslutar om vem eller vilka som äger rätt att teckna föreningens firma.§ 10 Arbets- och räkenskapsår

Arbets- och räkenskapsåret är lika med kalenderår. Bokslutet skall föreläggas revisorerna för revidering före den 15 februari påföljande år. Bokslutet skall upptaga resultat- och balansräkning.§ 11 Personal

Styrelsen har bemyndigande att anställa den personal som den finner erforderlig, för att verksamhet och service tillfredsställande skall fungera.§ 12 Stadgeändring och upplösning

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast tas upp till avgörande på representantskapets årsmöte.

Vid upplösning av föreningen skall representantskapet fatta beslut om vem som skall överta verksamhet och föreliggande handlingar.

Landskrona i april 2011

HITTA OSS


E-post: kansli@arbetarhistoria.org

Postadress:

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33 Landskrona

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2020-01-07

Copyright © All Rights Reserved