Utbildning

UTBILDNING

UNIVERSITETSKURSER

Lärare knutna till CfA utvecklar och ger kurser i arbetarhistoriskt inriktade ämnen på Historiska institutionen på Lunds universitet. En sådan kurs är Arbetarhistoria. Klass, kultur och rörelse under den industriella epoken, vilken ingår som temakurs på kandidatnivå och ges varje termin. Under åren har CfA gett ett flertal olika fristående kurser med arbetshistoriska teman. Under 2018 har kurser som behandlar arbetets idéhistoria utvecklats. Den ska ges som en temakurs på B-nivå medan den andra, Arbetets ideologier. Tankar och tro om arbete under historien, kommer att ges som en fristående kurs om 15 hp.


KURSER FÖR MEDLEMSORGANISATIONER

CfA erbjuder, om möjlighet finns, kurser för medlemsorganisationer i ämnen relaterade till arbetarhistoria i bred bemärkelse. Dessa kurser är som regel kostnadsfria för medlemsorganisationerna och kan läggas upp och anpassas efter önskemål. Ett exempel på en sådan kurs är Arbetarrörelsen i Svensk samhällsomvandling, som getts både i samarbete med IF-Metall och senare med LO-distriktet i Skåne. Ett ytterligare exempel är en nationell cirkelledarutbildning inriktad mot arbetarhistoria som för närvarande planeras tillsammans med ABF och SPARC (Swedish participatory action research community).


Kontakta CfA kansli för mer information.

PEDAGOGISKA PROGRAM

Gratis halvdagsprogram!


Gratis halvdagsprogram för gymnasieklasser, universitets- och högskolestuderande m.fl. om 1800- och 1900-talets svenska samhälls- och arbetarhistoria.

Vi har tagit fram sju normalprogram. Programmen bygger på föreläsningar och i vissa fall stadsvandringar och praktiska övningar. Vi kan även sätta ihop andra program efter överenskommelse, t.ex. i form av tematiska stadsvandringar eller föreläsningar på olika teman rörande samhälls- och arbetarhistoria i bred mening.

Programmen kan även anpassas till halvdags ämnesfortbildningar eller utvidgas till kortare eller längre fortbildningskurser för lärare på grund- och gymnasieskola.Lärare


Hans Wallengren är forskare och lärare vid CfA. Har ett förflutet som högstadielärare.

Lars Berggren är professor i historia och verksam vid CfA som forskningsledare och institutionschef. Har ett förflutet som gymnasielärare.

1. En arbetets stad


Många svenska städer har utpräglad industrikaraktär. Våra skånska städer är en fin historisk källa, inte minst om man lyfter blicken över skyltfönstren. I detta program fokuserar vi på utvecklandet av den moderna staden, industriell expansion och arbetets kulturhistoria.

• Föreläsning om industristädernas utveckling utifrån exemplet Landskrona.

• En exkursion till Landskronas industriella landskap.2. Folkrörelserna i brev, bilder och protokoll


• Föreläsning, visning och praktiska övningar i arkivkunskap på Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona.

• Tips om specialarbeten till gymnasieklasser och gymnasielärare.3. Arbetarrörelsen och demokratiseringen


Under det tidiga 1900-talet utvecklades den svenska demokratin och förutsättningarna för vårt välfärdssamhälle. Men utvecklingen har inte varit rak eller självklar, alla var inte eniga om hur Sverige skulle utvecklas. Vi fokuserar på folkrörelsernas framväxt, utomparlamentarisk aktivitet och demokratins utveckling.

• Föreläsning om arbetarrörelsens framväxt och demokratiseringen av Sverige.

• Vi gör en stadsvandring i politikens tecken.4. Folkhemmet – en plats för alla?


Begreppet Folkhemmet får de flesta att associera till välfärdsreformer och idylliska 50-talshus, till modernisering, arbete, trygghet för alla. Men var det verkligen för alla och hur förhåller sig idéerna om Folkhemmet till det framväxande mångkulturella Sverige?

• Förläsning om Folkhemmets uppgång och fall

• Stadsvandring i Egna Hem och Sandvången.5. Svenskhet, främlingar och nationalism


Här tar vi med utgångspunkt i det lokala exemplet Landskrona upp den svenska nationalismens ursprung och utveckling med tonvikt på 1900-talet, vilken samhällsroll den har spelat liksom hur synen på främlingar har förändrats.

• Föreläsning om nationalismens historia

• Föreläsning om synen på ”främlingen” och ”det svenska”.

• Kort stadsvandring på temat Svenskhet, främlingar och nationalism i stadens förflutna

6. Migrationer


Temat Migrationer handlar dels om den stora utvandringen till Amerika och till våra grannländer under 1800- och 1900-talet och dels om invandringen till Sverige från 1800-talet fram till dags dato. I två föreläsningar presenteras och diskuteras fakta och föreställningar om dessa båda migrationsrörelser.7. Källkritik


I dagens digitaliserade medielandskap är det viktigare än någonsin att skaffa sig redskap för att skilja mellan ”fake news”och faktabaserad information. Inom historievetenskapen finns en lång tradition av arbete med källkritik och källkritiska metoder – metoder vars grunder är lika giltiga idag som för hundra år sedan.


• Praktiska övningar i källkritisk metod.

• Föreläsning om källkritikens grunder.Gratis halvdagsprogram för lärare

 

Vi tillhandhåller även gratis ämnesfortbilningar för lärare på högstadiet och gymnasiet.

 

Flera nya program från ht 2017.

 

Kontakta CfA kansli för mer information.