Tidigare konferenser

TIDIGARE KONFERENSER

Arbetarhistorikermötet i Landskrona 2019


Arbetets gränser


23-24 maj 2019

Den rumsliga avgränsningen (fabriksbyggnaden) är exempelvis central i industrisamhällets framväxt, men det är en gräns som idag tenderar att upplösas; den tidsliga avgränsningen (arbetstiden) likaså. I arbetets historia går det att se hur gränser relaterade till exempelvis klass, kön, etnicitet, sexualitet och ålder har påverkat människors möjligheter och levnadsvillkor. Migrerande arbetare har korsat språkliga, kulturella och nationella gränser – och då mötts av att vår solidaritet också har haft sina gränser. Arbetets gränser är också ett spännande tema i en tid där begrepp som digitalisering och flexibilitet står i centrum. Det är vår förhoppning att många frågor kan ställas och diskuteras inom ramen för detta tema.

Arbetarhistorikermötet i Landskrona 2017


Bilder av arbete och arbetarrörelse


15-16 juni 2017

Vilka bilder, både i bokstavlig och överförd bemärkelse, har genom åren tecknats av arbete och arbetarrörelse? Vilka självbilder har arbetarrörelser närt och hur ska dessa förstås? Vilken roll spelar historiska bilder av arbete och arbetarrörelse för dagens politiska aktörer?

Temat för 2017 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i Landskrona är “Bilder av arbete och arbetarrörelser” i bred bemärkelse. Alla som sysslar med arbetarhistorisk forskning, akademisk eller inte, eller med bilder av arbete och arbetares rörelser är välkomna att delta med bidrag.

Arbetarhistorikermötet i Landskrona 2015


Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse


6-7 maj 2015

Vilka berättelser har varit viktiga för arbetarrörelsen, i Sverige och världen? Vilken ny kunskap om det förflutna kan forskning om muntligt traderade minnen av arbete och arbetarkamp ge? Vilken roll kan historiska berättelser och historisk forskning fylla i relation till dagens arbetarrörelse? Temat för 2015 års upplaga av Arbetarhistorikermötet i Landskrona är berättelse, förstått i bred bemärkelse. Alla som sysslar med arbetarhistorisk forskning, akademisk eller inte, eller med berättelser om arbete, arbetare och arbetares rörelser är välkomna att delta med bidrag.

Arbetarhistorikermötet i Landskrona 2013


Global- eller transnationell arbetarhistoria


25-26 april 2013

Som vanligt är det vår ambition att mobilisera ett så brett startfält som möjligt av forskare och

andra engagerade människor med intresse för arbetarhistoria. Vi vill särskilt uppmuntra till

bidrag på temat global- eller transnationell arbetarhistoria, en inriktning som under det

senaste decenniet kommit att inta en allt mer central position i det internationella

forskningsläget. Emellertid välkomnar vi i vanlig ordning även bidrag som ligger vid sidan av

huvudtemat.

Forskarkonferens 2012


Arbete och migration i Öresundsregionen


15 november 2012

Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona anordnade den 15 november 2012 en konferens om arbete och migration i Öresundsregionen, såväl historiskt som i samtiden. Konferensen var ett samarbete mellan Centrum för Arbetarhistoria, Centrum för Danmarksstudier och Svenska Emigrantinstitutet.


På konferensen beslutades att gå vidare och söka bredda samarbetet kring detta tema, med förhoppningen att under nästa höst kunna arrangera ytterligare en konferens med deltagare från båda sidor sundet.

   Dokument (pdf)


> Konferensprogram


Arbetarhistorikermötet i Landskrona 2011


Fokus på arbetarhistoria


26-27 maj 2011

Rubriken på konferensen, "Fokus på arbetarhistoria", ska tolkas precis så bred och inkluderande som den låter. Som vanligt är det m a o vår ambition att mobilisera ett så brett startfält som möjligt av forskare med inriktning på arbetarhistoria. På konferensen vill vi dock lyfta fram tre teman som vi ser som särskilt angelägna, dels transnationell arbetarhistoria, som under det senaste decenniet kommit att inta en allt mer central position i det internationella forskningsläget, dels arbetarrörelsen och de andra, som med sin mångtydighet och sitt kritiska imperativ förhoppningsvis bör kunna inspirera till nya intressanta infallsvinklar, och för det tredje ett tema som vid föregående konferens efterlystes av flera deltagare, nämligen arbetarhistoria med genusperspektiv.

Arbetarhistorikermötet i Landskrona 2009


Konflikt och samförstånd


28-29 maj 2009

Konferensens tema, Konflikt och samförstånd, ska tolkas i brett inkluderande bemärkelse.Temat ska ses som en positionsangivelse av forskningsområdets nuvarande läge, så som det avspeglas i mycket av den nyare arbetshistoriska forskningen nationellt såväl som internationellt. Att både Konflikt och samförstånd i olika bemärkelser och på olika nivåer lyfts fram på den tredje arbetshistoriska forskarkonferensen i Landskrona ser vi därför både som angeläget och som en lämplig tematik.

Arbetarhistorikermötet i Landskrona 2007


Arbetarhistoria idag


24-25 maj 2007

Våren 2007 arrangerade Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona konferensen Arbetarhistoria idag. Tematiskt och ämnesmässigt speglar bidragen på denna konferens dagens arbetarhistoriska forskningsfält väl. Bidragen spänner över vittfamnande områden och bär tydliga vittnesmål om att forskningsfältet arbetarhistoria vidgats såväl teoretiskt som tematiskt.

Arbetarhistorikermötet i Landskrona 2005


Arbetarhistoria i brytningstid


26-27 maj 2005

Våren 2005 arrangerade Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona konferensen Arbetarhistoria i brytningstid. Konferensen blev mycket lyckad, vilket inte minst visade sig i en imponerande ämnesbredd på bidrag och sessioner.


De många unga doktoranderna som presenterade intresseväckande papers demonstrerade också med önskvärd tydlighet att ryktet om ämnesinriktningens insomnande vid de svenska lärosätena är falskt. Tvärtom visade konferensen att forskningsinriktningen kännetecknas av vitalitet, bredd och en stor portion nytänkande.