Årsmöten

ÅRSMÖTE 2018

Protokoll fört vid årsmöte med Centrum för Arbetarhistoria onsdagen den 18 april 2018 på Verdanditorpet i Landskrona.Före årsmötets öppnande bjöds vi på en föreläsning om svensk truckermusik av Hans Wallengren.1.Mötets öppnande

Ordföranden Marie Nielsén hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.


2.Fastställande av ombudsförteckning

Ombudsförteckningen godkändes i förelagt skick. 16 ombud från 13 organisationer närvarande.


3.Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.


4.Val av mötesordförande och sekreterare för årsmötet

Till mötesordförande valdes Gunnar Jönsson.

Till sekreterare valdes Kristian Grankvist.


5.Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.


6.Val av två protokolljusterare

Till att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes Stefan Höök (LO) och Eva Gylling (Kommunal Skåne).


7.Val av rösträknare

Till rösträknare valdes de båda protokolljusterarna.


8.Verksamhetsberättelse för 2017

Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik och lämnade härpå ordet fritt. Påpekades att under rubriken ”Vetenskapligt råd” ska texten ”ABF-Skåne” efter namnet Maria Nyman-Stjärnskog tas bort. Med denna ändring godkändes verksamhetsberättelsen.


9.Ekonomisk berättelse 2017

Kassören Johnny Hultén föredrog den ekonomiska berättelsen. Mötet godkände efter detta den ekonomiska berättelsen.


10.Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen presenterades, i vilken revisorerna tillstyrkte att fastställa resultat- och balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017. Mötet beslöt att godkänna revisorernas berättelse för 2017.


11.Ansvarsfrihet för styrelsen

På förslag från revisorerna beslöt årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.


12.Förslag från styrelsen

 1. Verksamhetsplan för 2018

Mötet beslöt att fastställa föreliggande verksamhetsplan för 2018.


 1. Budget för 2018

Mötet beslöt att fastställa föreliggande budget för 2018.


 1. Eventuella övriga förslag

Inga förslag.


13.Förslag från medlemsorganisationerna

Inga förslag förelåg.


14.Fastställande av årsavgift för 2019

Mikael Andersson presenterade styrelsens förslag angående förändrad medlemsstruktur och medlemsavgifter.


Några synpunkter som inkom från årsmötet:

        -  Tufft för lokala organisationer

        -  Risk för avhopp

        -  Goda möjligheter att värva många nya stödmedlemmar

        -  Nyttan med CfA medlemskap måste synliggöras (Mikael Andersson påpekade att detta har diskuterats och

           att info om nytta är planerat att ingå i ett medlemsutskick)


Följande påpekanden av årsmötet ska ändras i förslaget:

        -  Stödmedlemmar ska ha nomineringsrätt men ej rösträtt (justeras i stadgeändring och under förslag till nya

           medlemsavgifter)

        -  Medlemsnivån ”Lokala organisationer” ska ändras till ”Lokala och regionala organisationer”


Förslag till nya medlemsavgifter för 2019, med de ändringar mötet påpekade, godkändes av årsmötet. Stödmedlemmar ska kunna värvas redan under 2018.


15.Beslut om arvode

Styrelsen föreslår att inga arvoden skall utgå.

Mötet beslöt enligt styrelsens förslag att inga arvoden skall utgå.


16.Val

Åse Webeklint föredrog valberedningens förslag och påpekade samtidigt bristen av inlämnade nomineringar från medlemsorganisationerna. Hantering för inlämnande av nomineringar och motioner/förslag saknas i CfA stadgar.


Årsmötet uppmanade CfA styrelse att i januari eller februari 2019 skicka ut kallelse angående nominerings- och motions-/förslagstid inför årsmöte 2019.


Årsmötet gav CfA styrelse i uppdrag att till nästa årsmöte ge förslag/motion för struktur av hur nomineringar och motioner/förslag ska hanteras.


 1. Ordförande för 2 år

Ej avgående.


 1. Kassör för 2 år

Avgående: Johnny Hultén, ABF Skåne

Valberedningen föreslår omval av Johnny Hultén, ABF Skåne.

Mötet beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag.


 1. 3 ledamöter för 2 år

Avgående: Lars Berggren, Arbetshistoriska seminariet, Vänsterpartiet, Landskrona,

Kerstin Engle, Socialdemokraterna i Skåne.

Valberedningen föreslår omval av Lars Berggren och Kerstin Engle.

 1. Årsmötet föreslår Bo Rösler, FHP södra regionen.

Mötet beslöt enhälligt enligt valberedningens och årsmötets förslag.


 1. 2 suppleanter för 1 år

Avgående: Bo Rösler, FHP södra regionen, en vakant.

Valberedningen hade inför årsmötet föreslagit omval av Bo Rösler.

Årsmötet föreslår Stig Ålund, PRO Skåne och Peter Böök, Arbetarrörelsens Arkiv.

Mötet beslöt enhälligt enligt årsmötets förslag.


 1. 1 revisor för 2 år

Avgående: Jan-Erik Andersson, SAP Skåne

Valberedningen föreslår omval av Jan-Erik Andersson samt fyllnadsval 1 år för

Kent Johansson, IF Metall Ö Skåne.

Mötet beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag.


 1. 2 revisorssuppleanter för 1 år

Avgående: Reino Persson, ABF Nordvästskåne.

Valberedningen föreslår omval av Reino Persson.

Mötet beslöt enhälligt enligt valberedningens förslag.


 1. Valberedning för 1 år

           Avgående: Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, sammankallande, ClaesBloch, PRO, Åse Webeklint, ABF

           Skåne

           Mötet beslöt enhälligt omval av Susanne Simonsson, Claes Bloch (sammankallande) och Åse Webeklint.


17.Avslutning

Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årsmötet.


Efter avslutat möte avtackades Marianne Malmqvist för hennes arbete i CfA styrelse.Bilagor

Bilaga 1: CfA styrelse efter årsmöte 2018

Bilaga 2: CfA förslag om stadgeändring och nya medlemsavgifter (årsmötets synpunkter inlagda)
Landskrona dag som ovanKristian Grankvist                                       Gunnar Jönsson

Mötessekreterare                                       MötesordförandeJusteras:Stefan Höök                                                 Eva Gylling


HITTA OSS
Slottet 11

261 31 Landskrona

Kansli: 0762 – 47 83 74

E-post: kansli@arbetarhistoria.org

ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Copyright © All Rights Reserved