Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Grundnivå, 7,5 högskolepoäng

Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och teologi 2007-10-23 Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. Undervisning sker på svenska.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande
− kunna uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse för samspelet mellan samhällsutveckling och film under den svenska folkhemsepoken
− kunna visa insikter i historisk och filmvetenskaplig forskning samt i ämnenas metoder och teorier
− kunna tolka och kritiskt värdera för kunskapsområdet relevant information
− på egen hand kunna formulera och lösa enklare forskningsrelaterade uppgifter.

Kursens innehåll

Under kursen studeras bland annat folkhemsepoken i ett samhällshistoriskt perspektiv samt hur sociala förhållanden och förändringsprocesser speglas och gestaltas i folkhemsepokens filmproduktion. Särskilt fokus läggs vid film som historisk källa, filmens position som kulturförmedlare i samhället samt hur senare tiders folkhemsskildringar på film ständigt omstöper bilden av folkhemsepoken. Vidare behandlas representationer av klass, genus och etnicitet i periodens filmer, genre och genresystem, den samhällskritiska filmen, populärfilm samt film och ungdomskultur.

Undervisning och examination

Undervisningen sker i form av föreläsningar, filmvisningar, metodövningar och diskussionsseminarier. Studenterna förväntas delta aktivt under samtliga undervisningsmoment. Den studerandes insatser bedöms inom ramen för undervisningen samt på grundval av en skriftlig uppgift som ventileras vid ett gemensamt slutseminarium.

Betyg

På slutförd kurs ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om sådant skall göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Historia A eller motsvarande kunskaper.

> Litteratur

Övrigt

Kursen ersätter HTX 060. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensam med annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings och informationsmaterial.

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02