Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Grundnivå, 15 högskolepoäng

Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora och teologi 2007-12-12 Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. Undervisning sker på svenska.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna redovisa grundläggande kunskaper om och förståelse för: invandringen till Sverige, rasism och härstamningsmyter, diskriminerade minoriteter och nationell formering i framväxten av det moderna Sverige
− på ett sakligt sätt kunna diskutera olika sätt att konstruera svenskhet och främlingskap
− kunna resonera kring den mångkulturella dynamiken i en postmodern värld
− kunna söka, tolka och kritiskt värdera relevant information om mångkultur, immigration och främlingsfientlighet
− på egen hand kunna formulera och lösa enklare forskningsrelaterade uppgifter

Kursens innehåll

Anslaget är historiskt översiktligt såväl som teoretiskt och kritiskt reflekterande. Inriktningen ligger på nationalism och nationell identitet, invandringen i dess olika historiska faser, diskriminering, rasism och främlingskap samt på den aktuella debatten om det mångkulturella samhället. Deltagarna skall (enskilt eller i grupp) genomföra en enklare forskningsrelaterad uppgift inom kursens teman. Som förberedelse för denna uppgift diskuteras teoretiska och metodiska problem.

Kursen består av två delkurser: Delkurs 1. Litteraturkurs (10 högskolepoäng). Delkurs 2. Skriftlig övning (5 högskolepoäng).

Undervisning och examination

Undervisning sker i form av föreläsningar och diskussionsseminarier.
I delkurs 1 förväntas studenten delta aktivt i undervisningen samt redovisa papers, muntliga redogörelser och hemuppgifter. I samband med den skriftliga övningsuppgiften i delkurs 2 ges individuell handledning. I delkurs 1 bedöms insatserna dels inom ramen för undervisningen, dels utifrån en skriftlig sluttentamen, vilken kan vara antingen i form av hemtentamen eller en salsskrivning. I delkurs 2 fordras dels en skriftlig uppgift, vilken kan göras enskilt eller i grupp, dels aktivt deltagande vid de diskussionsseminarier då kursdeltagarnas skriftliga uppgifter ventileras.

Betyg

På slutförd kurs ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 10 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng. En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om sådant skall göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

> Litteraturlista

Övrigt

Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings och informationsmaterial.

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02