Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Grundnivå, 15 högskolepoäng

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. Undervisning sker på svenska.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- visa kunskaper och förståelse om den svenska arbetarklassens framväxt, dess kultur, ideologier, levnadsförhållanden och förändrade sammansättning, om förhållandet mellan kvinnor och män, om arbetets förändring samt om arbetarrörelsens uppbyggnad, mål och kampmedel under främst 1800- och 1900-talen.,
- kunna samla, tolka och kritiskt värdera för relevant information om arbetarklassens och arbetarrörelsens historia samt på egen hand kunna formulera och lösa enklare forskningsrelaterade uppgifter.

Kursens innehåll

Inriktningen ligger på proletariseringsprocessen och arbetarklassens framväxt, på politikens, den fackliga formeringens, ideologiernas och arbetarkulturens roll, på arbetets förändring, på genusrelaterade förändringsprocesser samt på den moderna arbetarrörelsens uppbyggnad, mål och kampmedel.

Kursen består av följande delkurser: 1. Litteraturkurs (10 högskolepoäng) 2. Skriftlig övning (5 högskolepoäng)

Undervisning och examination

Undervisningen består av föreläsningar och diskussionsseminarier. I delkurs 1 krävs aktivt deltagande i undervisningen samt redovisningar i form av papers, muntliga redogörelser och hemuppgifter. I samband med den skriftliga uppgiften i delkurs 2 ges individuell handledning.

Examinationsformer: Examinationen på delkurs 1 fullgörs dels inom ramen för undervisningen, dels i form av en skriftlig sluttentamen, vilken kan vara antingen i form av hemtentamen eller en salsskrivning. I delkurs 2 fordras dels ett paper, vilket kan göras enskilt eller i grupp, dels aktivt deltagande vid de diskussionsseminarier då kursdeltagarnas paper ventileras.

Betyg

På slutförd kurs ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 10 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng. En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om sådant skall göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Litteratur

> Litteraturlista

Övrigt

Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings och informationsmaterial.

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02