Arbetshistoriska seminariet

ARBETSHISTORISKA SEMINARIET

 

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. För närmare upplysning, ring Hans Wallengren på tel 0768-825302.

Vårterminen 2019

 

Onsdag 13/2, kl 17.30 – 19, Biblioteket i Staffanstorp, Torget 1

Det söta samhället. En historia om socker och Staffanstorp. Under 1800-talets sista decennier växte den svenska betsockerindustrin fram och på kort tid blev Sverige självförsörjande på socker. Men den starka tillväxten av sockerindustrin följdes redan från SSA:s bildande av en rationaliseringsprocess som tvingade sockerbruken att stänga, en efter en. Idag håller den sista verksamheten i Arlöv på att läggas ner och då återstår endast Örtofta. Nedläggningarna blir en del i ett mönster av förändringar i ekonomiska och befolkningsmässiga strukturer runt om i Skåne, utifrån vilket också Staffanstorps nyare historia kommer att diskuteras. Föredragshållare är miljöhistorikern Fredrik Björk vid Malmö universitet. I fokus för hans pågående avhandlingsarbete ligger den svenska sockerproduktionen och -konsumtionen under perioden 1880-1940. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, ABF och Staffanstorps bibliotek.

 

 

Torsdag 28/2, kl 18.30 – 20, ABF, Porslinsgatan 3 i Malmö

Malmö strumpfabrik - Kvinnliga arbetare och reklam för den moderna tidens kvinnor. Malmö Strumpfabrik var från starten 1926 en högteknologisk industri vars reklam speglade samtiden i drömmar om framtiden. I reklamen möter vi manliga normer i synen på kvinnan och fascinationen och gestaltning av det moderna i Strumpfabrikens maskiner. Fabriken var också platsen för kvalificerat och slitsamt kvinnoarbete och stolta yrkesarbeterskor Föredragshållare är Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet och är verksam som forskningsledare på Institutet för studier i Malmös historia, vid Malmö universitet. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, Arbetarrörelsens arkiv i Skåne och ABF.

 

 

Torsdag 25/4, kl. 18.30 - 20, Landskrona museum

Från Krönleins till Finn. Bryggare och bryggeriarbete i Landskrona 1888 – 2018.

Sett i ett historiskt perspektiv har öl och svagdricka haft en central position i det svenska kosthållet. Det var en energirik dryck som till skillnad mot vattnet var någorlunda rent. Bryggningen bedrevs småskaligt och hantverksmässigt i hemmen eller av små lokala bryggerier. Från 1800-talet slut industrialiserades branschen och bryggerierna blev allt större och allt färre. I Landskrona verkade Krönleins bryggeri mellan 1888 och 1962. Idag ser vi hur det växer fram lokala bryggerier, så kallade mikrobryggerier. I detta sammanhang ses det förindustriella hantverksmässiga bryggandet ofta i ett nostalgiskt skimmer. Under seminariet diskuterar historikern Mikael Ottosson från Lunds universitet och Joacim Larsen, VD på Brygghuset Finn i Landskrona ölbryggningens kulturhistoria, drivkrafter och framtid. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria, Landskrona museum och ABF.

 

 

Måndag 27/5, kl 19 – 20.30, Biblioteket i Skurup, Kyrkogatan 31

Storgods, bönder och statare. I föredraget berättas om en glömd och delvis gömd historia om dansk feodalism, dagsverkssystem, fideikommiss, avhysta byar, svensk agrar kapitalism och en jordreform som aldrig blev av. Vidare diskuteras huruvida utvecklingen vid Svaneholm och i Skurups socken var speciell och i så fall hur. Slutligen kommer Mats att beröra frågan om statarsystemet: När och varför uppstod det? Hur omfattande var det? Fanns det ett samband mellan statarkvinnornas situation och statarsystemets lönsamhet för godsen Föredragshållare är Mats Olsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet som bland annat har forskat om storgodsens ekonomi och arbetsorganisation i Skåne. Ett samarrangemang mellan Centrum för Arbetarhistoria, Skurups bibliotek och ABF.

HITTA OSSSlottet 11

261 31 Landskrona

Kansli: 0762 – 47 83 74

E-post: kansli@arbetarhistoria.org

ÖPPETTIDERMåndag - Fredag: Enligt överenskommelse

Lördag & söndag: Stängt


Webbansvarig: kansli@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2019-06-16

Copyright © All Rights Reserved