Bilder från Arbetarrörelsens arkiv
 
 
   > In English

> Gästbok

Post- och besöksadress:
Slottet
261 31 Landskrona

Kansli:
0762 – 47 83 74
Säkrast 11-15 (fre 11-14.30)
kansli@arbetarhistoria.org

Övriga kontaktpersoner:
Lars Berggren
0761 – 48 41 42

Bankgiro:
449-4274

Organisationsnummer:
844001-2212

 
 

Grundnivå, 7,5 högskolepoäng

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. Undervisning sker på svenska.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande
- ha en god förståelse för den svenska historian ur ett underifrånperspektiv med fokus på arbete,
- ha kunskap och förmåga att analysera arbetets skiftande karaktär och roll genom historien,
- kunna koppla historiska erfarenheter av arbete och arbetets organisering till egna erfarenheter.

Kursens innehåll

Kursen tar ett brett socialhistoriskt grepp över den svenska historien från industrialismens genombrott till dagens samhälle med fokus på arbete och människors erfarenheter av arbete. Genom att följa arbetets organisering och förändring ger kursen en god inblick i Sveriges sociala och politiska historia från 1880-talets liberalism över den socialdemokratiska arbetarrörelsens framväxt, parlamentarismens genombrott, välfärdsstatens och den fordistiska industrins gyllene år efter andra världskriget, sjuttiotalets strukturkris och industridöd till framväxten av dagens flexibla sätt att organisera arbete. Kursen sätter inte enbart fokus på den traditionella socialdemokratiska massarbetaren utan kopplar genom teorier kring den sociala fabriken samman industriarbetet med grupper av arbetande som inte alltid setts som självklara delar av arbetarklassen eller arbetarrörelsen som exempelvis 1800-talets överflödiggjorda landsbygdsproletariat, det tidiga nittonhundratalets egensinniga diversearbetare, välfärdsstatens hemmafruar och dagens papperslösa arbetare.

Undervisning och examination

Undervisningen genomförs via ett studerandeaktivt arbetssätt där dialog, reflexion och gruppuppgifter kompletteras med föreläsningar. Prov på kursen sker skriftligt och/eller muntligt.

Betyg

På slutförd kurs ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 10 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng. En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande ECTS-betyg. Begäran om sådant skall göras till studierektor eller motsvarande senast 3 veckor efter kursstart.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Litteratur

Litteraturlistan kommer att fastställas under loppet av VT 2009

Övrigt

Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings och informationsmaterial.

 
   
   

webmaster@arbetarhistoria.org // Uppdaterad: 2017-07-02